Sihtasutus Tilsi LK Fond põhikiri

I Üldsätted

1.1.   Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Tilsi LK Fond (edaspidi sihtasutus)
1.2.   Sihtasutuse asukoht on Tallinn
1.3.   Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on Tilsi Lastekodust iseseisvasse ellu siirduvate silmapaistvate laste tegevuse toetamine. Selle eesmärgi täitmiseks annab Sihtasutus välja iga-aastast stipendiumi (edaspidi: Preemia), kui Sihtasutuse nõukogu ei otsusta Preemia väljaandmise sagedust muuta.
1.4.   Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik. Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi sihtasutuste seadusest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.5.   Sihtasutusele kantakse asutamisel üle raha vastavalt asutamisotsusele Sihtasutuse nimele avatavale pangaarvele. Sihtasutus võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus ja vahekohtus, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja pangaarved. Sihtasutus vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

II Sihtasutuse eesmärgid ja tegevussuunad

2.1.   Sihtasutuse eesmärgiks on heategevuslik Tilsi Lastekodust iseseisvasse ellu siirduvate silmapaistvate laste tegevuse toetamine. Selle eesmärgi täitmiseks annab Sihtasutus välja iga-aastast stipendiumi (edaspidi: Preemia), kui Sihtasutuse nõukogu ei otsusta Preemia väljaandmise sagedust muuta.
2.2.   Sihtasutuse tegevuse põhisuunad on:

- Sihtasutuse vahendite käsutamise juhtimine;
- Sihtasutuse vahendite investeerimine;
- esitatavate kandidaatide hindamine ja sobivate isikute väljaselgitamine;
- heategevuslike ürituste korraldamine;
- kandidaatide kohta informatsiooni kogumine ja analüüsimine;
- toetuste kogumine ja stipendiumite jagamine;

III Sihtasutuse juhatus

3.1.   Sihtasutust juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest.
3.2.   Juhatus on aruandekohustuslik nõukogu ees ja tegutseb Sihtasutuste seadusega sätestatud korras ja pädevuses.
3.3.   Sihtasutust võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
3.4.   Juhatuse liikmed määratakse asutamisel asutamisotsusega, edaspidi otsustab juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise nõukogu. Juhatuse liikmete volituste kestus on neli (4) aastat.
3.5.   Juhatuse liikme töötasu suuruse ja maksmise korra otsustab nõukogu.
3.6.   Juhatus tegutseb vastavalt nõukogu poolt kinnitatud tööpõhimõtetele ja stipendiumi statuudile.

IV Sihtasutuse nõukogu

4.1.   Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.
4.2.   Nõukogu koosneb kuni seitsmest liikmest. Nõukogu liikmete hulgas on alati asutaja perekonna esindaja.
4.3.   Esimeseks kolmeks (3) aastaks fikseeritakse nõukogu liikmed asutamisotsusega. Edaspidi määratakse nõukogu liikmed Sihtasutuse nõukogu poolt.
4.4.   Nõukogu liikmete volituste kestus on viis (5) aastat.
4.5.   Nõukogu tegutseb Sihtasutuste seadusega sätestatud korras ja pädevuses.
4.6.   Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu maksmise ja suuruse otsustab asutaja.
4.7.    Nõukogu teeb otsused lihthäälteenamuse alusel. Asutaja perekonna esindajal on õigus panna veto nõukogu otsusele. Asutaja perekonna esindajal on otsustav hääl, kui hääled jagunevad pooleks.

V Sihtasutuse vara, finants- ja majandustegevus

5.1.   Sihtasutuse varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:

- asutaja sissemaksust;
- juriidiliste ja üksikisikute vabatahtlikest annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest;
- muudest seadusega ettenähtud korras laekumistest.

5.2.   Sihtasutusele üleantav raha kantakse Sihtasutuse arvelduskontole. Sihtasutusele üleantav muu vara antakse üle Sihtasutusele, mille kohta koostatakse vara üleandmise- vastuvõtmise akt.
5.3.   Sihtasutuse omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Sihtasutus valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara;
5.4.   Sihtasutuse vara kasutatakse
Sihtasutuse töö korraldamiseks;
Investeerimiseks;
- lepinguliste tööde tasumiseks;
- Sihtasutusega töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks;
- põhivahendite ja muu vara soetamiseks;
- erifondide moodustamiseks;
Sihtasutusel on õigus moodustada sihtotstarbelisi fonde.
5.5.   Juhatus otsustab vara kasutamise ja käsutamise üle, v.a. kinnis- ja registrisse kantud vallasvara võõrandamine või asjaõigusega koormamine ja osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus, milleks on eelnevalt vajalik nõukogu nõusolek.
5.6.   Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja sihtasutuste seadusest.

VI Järelevalve

6.1.   Sihtasutuse tegevuse kontrollimiseks määrab Sihtasutuse nõukogu audiitori. Audiitor nimetatakse kas ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või kuni üheks (l) aastaks.
6.2.   Audiitorile laienevad Sihtasutuste seaduses ettenähtud õigused ja kohustused.
6.3.   Sihtasutuse majandusaasta algab 0l. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VII Põhikirja muutmine

7.1.   Pärast Sihtasutuse registrisse kandmist võib asutaja põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärki.
7.2.   Nõukogu võib Sihtasutuse põhikirja muuta muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärki, juhul, kui asutaja on välja langenud.
7.3.   Põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest. Põhikirja muutmise registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst.

VIII Sihtasutuse tegevuse lõpetamine

8.1.   Sihtasutuse tegevuse lõpetamine toimub vastavalt Sihtasutuste seaduses sätestatud alustel.
8.2.   Sihtasutuse tegevuse mittevastavusel Sihtasutuse eesmärkidele on asutajal õigus lõpetada Sihtasutuse tegevus.
8.3.   Sihtasutuse lõpetamisel allesjääv vara antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle Sihtasutusega sarnase eesmärgiga avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või teisele sarnase eesmärgiga sihtasutusele või mittetulundusühingule, mis on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute- ja sihtasutuste nimekirja.